Home > Contact

CONTACT US                               

Jie Long Shutter Motors Ltd.

Add: No.27 Xiaogang North road, Longwen District,Zhangzhou, Fujian,China. 

P.C.: 363005
Tel: +86- 596-2102707

Fax: +86- 596-216-7788

Website:  & www.   

 

Contact Vincent By:vincent@

Contact Ellyna By: ellyna@

Contact Katy By: katy@

Contact Chloe Byinfo@

友情链接: